PAMÁTKY

Radnice (náměstí ČSA 1)

Dominantou náměstí ČSA je budova radnice, postavená v novorenesančním slohu. Architektem byl Vilém Richter z Ostravy, stavbu realizovala firma Eugena Fuldy v letech 1928-1929. Pozoruhodný obloučkový štít s hodinami se stal předlohou pro logo města. Délka budovy činí 54 m, na jejím průčelí jsou umístěny tři pamětní desky. Na dlažbě náměstí je vyznačen půdorys domu rodiny Tetlů, na jejichž pozemcích byla radnice vybudována.

Uprostřed náměstí se nachází fontána, postavená v r. 2004. Autorem návrhu je Ing. Otomar Ševčík z Přerova. Základní ideou návrhu je ztvárnění myšlenky soužití a spolupráce různých národností dlouhodobě žijících v daném regionu.

Železniční stanice (ul. Nádražní 2)

Novorenesanční stavba pochází z r. 1889. Patří k nejhezčím výpravním budovám v Česku a byla vyhlášena kulturní památkou. Zdařilá rekonstrukce nádraží proběhla v letech 2001-2002. Mezi nejvýznamnější osobnosti, jež nádražní budovu navštívili, patří císař František Josef I. (v r. 1890 a 1906). Na průčelí stavby naleznete růžici, jedinou památku na zdejší městskou tramvajovou dopravu (v období 1911-1921). Ve vestibulu si všimněte znaku města a státního znaku Československé republiky. Důležitý železniční uzel v současné době spojuje tah Praha-Košice.

Bývalá ortodoxní synagoga Schomre-Schabos (ul. Božkova 16)

Jedná se o jediný do současnosti dochovaný židovský kultovní objekt ve městě. Budova synagogy byla postavena v r. 1928 podle projektu českotěšínského stavitele a architekta Eduarda Davida. Synagoga je třípodlažní stavba se sedlovou střechou v eklektickém slohu s maurskými prvky. Modlitební sál měl plochu přibližně 14x9 metrů a výšku 8,7 metrů. Aron ha-kodeš byl obrácený jihovýchodním směrem. Ženám byla určena galerie v prvním patře, ze tří stran obíhající sál. Synagoga měla 152 míst pro muže a kolem sta míst pro ženy. Ve zvýšeném suterénu se nacházel domovníkův byt a rituální lázeň (mikve). Synagoga nebyla jako součást zástavby nacisty spálena, interiér byl však zničen. Po r. 1945 byla i nadále využívána jako modlitebna obnoveného spolku. Avšak v r. 1948 Nathan Bergmann, který jej řídil, vycestoval do Izraele a vzal sebou svitky tóry patřící jeho rodině. Chátrající objekt byl v r. 1967 prodán Polskému kulturně-osvětovému svazu.

Budova Muzea  Těšínska (Hlavní třída 13.-15.)

Neoklasicistní budova vznikla v letech 1884-1885 na popud těšínského stavitele Aloise Jedeka. Po 2. světové válce místnosti v budově postupně sloužily výstavní činnosti muzea, jež pak od r. 1965 celou budovu převzalo. V současnosti budova čeká na rekonstrukci. Muzeum Těšínska vzniklo v r. 1948 a je zaměřeno na českou část Těšínského Slezska. Shromažďuje sbírky vztahující se k historii města  i regionu, národopisné, archeologické, botanické a mineralogické. Součástí muzea je knihovna Silesia. Muzeum spravuje 9 poboček, vyhledávaná je pobočka repliky slovanského hradiště v Chotěbuzi-Podoboře (http://www.muzeumct.cz).

 

Těšínská tiskárna (Hlavní třída, vchod ul. Štefánikova 2)

S tiskařskou tradicí ve městě je nerozlučně spjat rod Prochasků. Podnik, který rodina vedla od začátku 19. století do meziválečného období, patřil k největším a nejmodernějším v celé monarchii. V 80. letech 19. století byla tiskárna dokonce povýšena na c. k.  dodavatelskou firmu
a oficiálně se jmenovala Císařsko-královská dvorní knihtiskárna a nakladatelství Karl Prochaska. Ve štítu budovy byl zasazen dvouhlavý pozlacený orel. Zde byla zavedena první stereotypie v českých zemích. Budova dnešní tiskárny vznikla v letech 1886-1888 v novoklasicistním slohu (stavitelem byl známý těšínský architekt Alois Jedek). Později následovaly rozsáhlé přístavby. Tiskárna měla zastoupení ve Vídni a v Lipsku. Závod tiskl časopisy a knihy ve všech evropských jazycích a také hebrejsky a arabsky. K vydavatelským počinům patřila železniční mapa monarchie, jež se dočkala cca 100 vydání. (http://www.tesinskatiskarna.cz

Čítárna a kavárna AVION (Hlavní třída 2061)

Jako obnovené kulturní dědictví byla u mostu Družby v r. 2010 otevřena multifunkční budova. Vnikla z projektu českotěšínských tvůrců Czesława Mendreka a Andrey Šacherové (interiéry). Jejich inspirací byla prvorepubliková restaurace a kavárna Avion (1933-1939). V meziválečném období byl Avion centrem společenského života, hrával zde stálý orchestr, účinkovali známí umělci a vzhledem k blízkosti hraničního přechodu se zde scházeli pašeráci. Dnešní Čítárna a kavárna Avion/Noiva se stala oblíbeným místem Těšíňanů a návštěvníků města. Konají se zde kulturní akce – hudební, literární, společenské atd. Čítárna nabízí český a polský tisk. Terasa Avionu skýtá krásný výhled na starobylou část města. Kavárenské pohoštění obstarávají žáci Albrechtovy střední školy Český Těšín. Před budovou se můžete vyfotit s koštětem bláznivé Markéty. Nad kamenem zmizelých (Stolperstein) se pokloňte památce židovské majitelky původního Avionu, Rosalie Wiesnerové. Ve venkovní dlažbě je vyznačen půdorys její kavárny. (http://www.noiva-tesin.cz)      

Masarykovy sady

Původně Alej vévody Alberta, založena na počátku 19. století těšínským vévodou Albertem Kazimírem Sasko-těšínským (synem polského krále Augusta III., zetěm císařovny Marie Terezie). Současný název vznikl na památku návštěvy prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka v Českém Těšíně v r. 1930. V r. 2010 došlo v rámci projektu podpořeného z dotačních prostředků EU k revitalizaci Masarykových sadů. Zvláštností parku jsou mnohé historické stavby. Budova Finančního úřadu má pohnutou historii.
V 19. století byla původně postavena pro úředníky Těšínské komory. Po rozdělení města se zde nacházelo první české reformní gymnázium, v době 2. světové války v objektu sídlila služebna německé tajné policie (Gestapa), což připomíná pamětní deska akademického sochaře Štěpána Mikuly. Za zmínku stojí nejstarší dům (č. p. 18) na území Českého Těšína, letopočet 1833 je umístěn v reliéfu nad vchodem. K empírové stavbě se váže pověst o těšínském doktoru Faustovi – kupci, vyrábějícím své výrobky v místnosti s velkým otevřeným ohništěm (po jednom z pokusů zůstala jen díra ve střeše). K zajímavostem parku patří novogotická cihlová kaple svaté Terezie z Lisieux (autorem projektu byl těšínský architekt Albín Theodor Prokop), pomník obětem 1. světové války z r. 1930 (autorkou návrhu byla sochařka Helena Scholz Železná). Původně měl pomník jinou podobu – po jeho stranách bylo vytesáno přes 400 jmen padlých v 1. světové válce. Ke změnám došlo po r. 1945. Zvláštní pozornost si zaslouží kulturní památka – polychromovaná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny
18. století, pravděpodobně z dílny sochaře Antonia Stanettiho. Jedná se o nejstarší plastiku na území Českého Těšína, doklad protireformačního úsilí. Socha je umístěna na podstavci vysokém 3 metry. Světec na předloktí pravé ruky drží palmovou ratolest, na hlavě biret, svatozář s pěti hvězdami. Pohled upírá ke kříži.    

Římskokatolický farní kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova  (Masarykovy sady 24)

Výstavbu inicioval jezuitský řád. Kostel byl postaven v letech 1891-1894 podle projektu vídeňského architekta Ludwiga Satzkého v novogotickém slohu s příčnou lodí a dvouvěžovým průčelím (dokončena byla pouze severní věž). Průčelí s velkým trojúhelníkovým štítem je vyzdobeno rozetovým oknem. Vybavení interiéru zhotovila známá sochařská firma Ferdinanda Stuflessera ze St. UIrichu (Rakousko). V této kulturní památce jsou uloženy ostatky sv. Melichara Grodeckého, rodáka z Těšína, umučeného v r. 1619, svatořečeného v r. 1995 papežem Janem Pavlem II. (http://www.farnost-tesin.cz

Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice – Stalag VIII B (Kontešinec)

V místní části Kontešinec v době 1. světové války stávala kaple a vojenský lazaret, v období 1. republiky zde byla umístěna kasárna a v r. 1941 nacisté v této lokalitě zřídili zajatecký tábor (od r. 1942 označený jako Stalag VIII B), kde byli shromažďováni váleční zajatci z celé Evropy. Hlavní těšínský tábor spravoval několik desítek pobočných táborů v širokém okolí. Většina zajatců pracovala v hornictví. Původní pomníček byl postaven jako památka na zajatecký tábor. Stávající pomník pochází z r. 1979. Jeho autorem je akademický sochař Štěpán Mikula, návrh pochází z dílny makedonského Řeka Ing. Koce Krstovského. Na vydlážděném volném prostoru je umístěn vysoký hranolový pilíř z pohledového betonu, v 1/3 výšky jsou upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů. Celková rekonstrukce proběhla v letech 2010-2011. Památník opravil Michal Mikula, syn původního (již zemřelého) sochaře. V r. 2011 zde byly odhaleny pamětní desky rodákům padlých v letech 1939-1945 v československých a polských ozbrojených jednotkách a rodákům-důstojníkům polské armády zavražděných NKVD v r. 1940.

Kostel Slezské církve evangelické Na Nivách (Na Nivách 6)       

Kulturní památka v novogotickém slohu pochází z r. 1932. Budova byla navržena Eduardem Davidem. Stavbu realizovala firma Pluskal-Riedl. Kostel stojí na půdoryse kříže a jeho průčelí je široké více než 24 metrů. Dominantou kostela je 50 metrů vysoká věž ukončená štítem ve tvaru jehlanu. Do jejích základů byl umístěn hlavní vstup orámovaný lomeným obloukem. Hlavní oltář kostela zhotovil řezbář Henryk Nitra z Dolních Bludovic. (http://www.niwy.cz

Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ (Střelniční 1)

Objekt zřízený Střeleckou společností r. 1882 je dnes kulturní památkou. Novoklasicistní budova byla postavena dle návrhu Theodora Herzmanského a projektu Gustava Reimanna. Stavební práce provedla firma těšínského stavitele Friedricha Fuldy. V r. 1890 navštívil Střelnici císař František Josef I. Budova prošla začátkem 21. století náročnou rekonstrukcí pod dozorem Památkového ústavu. V současné době se zde pořádají společenské a kulturní akce. Zajímavé výstavní prostory v půdní vestavbě využívá Občanské sdružení Půda. V jazzklubu na Střelnici se konají pravidelné páteční večery. Jazz totiž k městu neodmyslitelně patří (Těšínský jazzový festival se pořádá již od r. 1973). Kass provozuje také kino Central (Štefánikova 17) a hvězdárnu v budově Těšínského divadla (Ostravská 67). V budově Střelnice se nachází restaurace. (http://www.kassct.cz) 

Sportovní lávka (park Adama Sikory)

Nejnovější most spojující obě části města v rekreačně-sportovní zóně vznikl na přelomu let 2011 a 2012 v rámci projektu s názvem SportMost-Sportovní lávka, který byl podpořen z dotačních prostředků Evropské unie. Lávka dlouhá přes 95 m je tvořena nosníkem proudnicového tvaru, který je v hlavním poli zavěšen na skloněném oblouku. Lávka působí velmi dynamicky a krásně doplňuje zdejší krajinu. Projekt pochází z dílny architekta prof. Ing. Jiřího Stránského, DrSc. Těšíňané po vzoru obyvatel jiných světových měst začali na lávce věšet visací zámky.

Kostel Církve bratrské (Frýdecká 28)

Stavba s patrnými vlivy funkcionalistické vídeňské architektury a německého expresionismu byla realizována v letech 1928-1929 dle návrhu Eduarda Davida. Budova s předsíní a dvěma věžičkami po stranách stojí na centrálním půdorysu. Hlavní místnost, krytá jehlanovou střechou, je v duchu vídeňské architektonické moderny vyzdobena jednoduchým dekorem. Známkou německého expresionismu je masivní korunní římsa. V době okupace sloužila budova jako skladiště. Po válce se v kostele konaly bohoslužby různých protestantských církví. V současnosti jej využívá Církve bratrská. (http://www.cb.cz/cesky.tesin)

Gymnázium Český Těšín (Frýdecká 30)

Stavba vznikla v letech 1932-1935 podle projektu pražského architekta Jaroslava Fragnera, jednoho z průkopníků české moderní architektury a čelného představitele československého funkcionalismu. Stavební práce prováděla českotěšínská firma Václav Nekvasil. Jedná se
o čtyřpodlažní budovu s rovnou střechou. Průčelí je členěno pravidelnými okenními pásy. Dokonalá funkcionalistická kompozice byla završena hlavním vchodem umístěným ve vyhloubené lodžii podpírané pilíři. V r. 1986 byl objekt prohlášen za kulturní památku. Mezi významné absolventy školy patří mj. Petr Prokop Siostrzonek, převor Břevnovského kláštera v Praze, nebo Jan Dobeš, ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR. (http://www.gmct.cz)

Kostel Českobratrské církve evangelické augsburského vyznání (nám. Dr. M. Luthera 1)

Dominantou městské části Rozvoj je kostel Československé bratrské církve evangelické, před 2. světovou válkou německý evangelický kostel, postavený českotěšínskou firmou Eugen Fulda v r. 1927 dle projektu architektů Józefa Kozieła a Wilhelma Schöna z Bielska. Jedná se
o bazilikální stavbu v novorománském slohu se širokou hlavní lodí a masivní zvonicí uprostřed. Před vstupem je předsazený trojosý portikus nesený arkádami s klikatkovým dekorem. Loď je krytá klenbou s kontrastním, černohnědým dekorem, který tvoří falešné kasetování. Interiér se vyznačuje strohým vybavením. (http://www.narozvoji.cz)    

Těšínské divadlo a Městská knihovna (ul. Ostravská 67)

Divadlo jako instituce působí v Českém Těšíně od r. 1945. Poprvé se veřejnosti představilo hrou Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně v objektu „Střelnice“. Od r. 1961 sídlí v Ostravské ulici v objektu vystavěném podle návrhu architektů Zdeňka Vávry a Jaroslava Černohorského. Divadlo se od začátku profilovalo jako zájezdové a repertoárové pro všechny věkové kategorie. V r. 1951 byla zřízena Polská scéna jako jediné polské profesionální divadlo mimo území Polska. Třetí scéna Bajka (od r. 2010, loutkové divadlo pro děti vzniklo v r. 1948) uvádí představení pro děti v češtině polštině. Na dlažbě před budovou si povšimněte pamětních tabulí se jmény herců, ředitelů, uměleckých šéfů Těšínského divadla. V objektu divadla se nachází i hvězdárna. (http://www.tdivadlo.cz)  

V budově sídlí ústřední Městská knihovna (vznikla v r. 1945) nabízející kromě knih a tisků v češtině, polštině a jiných jazycích i služby studovny. Pobočka Čítárna kavárna AVION/NOIVA na Hlavní třídě se stala vyhledávaným a oblíbeným místem občanů a návštěvníků města. (http://www.knihovnatesin.cz)  

Soubor staveb hřbitova (ul. Hřbitovní 14)

Čtyři objekty byly vystavěny v letech 1920-1928 podle projektu architekta Eduarda Davida. Stavitelem veškerých budov byl Eugen Fulda. V současné době se jedná o nemovité kulturní památky. Hřbitovní kaple je vybudována na centrálním půdorysu s barokními a empírovými prvky. Stavba je krytá valbovou střechou. Bývalý židovský pohřební dům na centrálním půdorysu se sedlovou střechou a hranolovou věžičkou uprostřed dnes slouží jako kaple farnosti Zmrtvýchvzkříšení Páně Luterské evangelické církve augsburského vyznání. Další budovou je dvoupodlažní vila na vyšší kamenné podezdívce s mansardovou střechou pokrytou plechem, dnes využívána jako budova hřbitovní správy. Čtvrtým objektem je oplocení. Tvoří jej sokl z kamenných kvádrů s krycí deskou a na ní postavených pilířů. Mezi nimi se nacházejí profily.  

Židovský hřbitov (ul. Hřbitovní 14)

V r. 1925 byl odevzdán k užívání komunální hřbitov s oddělenou částí, jíž židovská komunita měla pronajatou od města na 99 let. Původní macevy byly umístěny v 10 pravidelných řadách, většinu z nich nacisté v době 2. světové války odstranili. Z těch, jež zůstaly, jen málokteré stojí. Náhrobní kameny jsou převážně bez výzdoby a symboliky a jsou opatřeny hebrejskými či německými nápisy. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1986.

Kaplička (Hřbitovní ul.)  

Jedná se o kulturní památku malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru. Kaplička byla postavena majitelem usedlosti zvané Červený dvůr (Jagošovský statek) jako poděkování za šťastný návrat syna z povstání ve Vídni r. 1848. Má čtvercový půdorys o rozměrech 2,6x2,6 m. Výška až po střechu činí 2,3 m. Na střeše se nachází kovový křížek. Nárožní frontální strany tvoří dva charakteristické polosloupy bez hlavic. V roce 20014 byla kaplička opravena.  

Zdroj: Cieszyn/Český Těšín 4 mobile průvodce

Kaple zvaná Švédská (Ostravská ul., Český Těšín-Mosty)

Kaple staršího typu z konce 17. století postavena na původním místě pohřebiště ze švédských válek. Drobná raně barokní architektura. Zděná stavba z cihel rozměrů 2 x 2 metry. Výška až po střechu 2,6 metrů. Střecha kryta dřevěným šindelem je zakončena asi 150 cm vysokým kamenným křížem. V přední a zadní straně stavby se nachází asi 40 cm hluboké výklenky, k nimž vedou 2 kamenné schůdky. 

Litinový kříž (Ostravská ul., Český Těšín-Mosty)

Litinový, cca 2 metry vysoký, krucifix na kamenném podstavci, na kterém je lidový ornament ve tvaru srdce a nad ním letopočet 1883. Jde o typickou ukázku spojení lidových prvků s prací Třineckých železáren, doklad technické práce v místních železárnách. Kříž natřen stříbřenkou.

Socha sv. Jana Nepomuckého (Dědinská ul., Český Těšín-Horní Žukov)

Doklad umělecké tvorby z 2. poloviny 18. století. Barokní socha je umístěna na 180 cm vysokém kamenném podstavci, zdobeném kartuší bez nápisu. Postava je 90 cm vysoká z jemného pískovce, mírně nachýlená a dívá se na kříž, který drží v pravé ruce přitisknutý ke hrudi. Socha restaurována v roce 2001. Jedná se o repliku, originál uložen v Těšínském muzeu.

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem (Hradišťská ul., Český Těšín-Koňákov)

Areál venkovského kostelíka, vytvářející s přírodní stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny.

1. Filiální kostel Prozřetelnosti Boží – zděná, omítaná stavba jednolodního orientovaného kostela s hranolovou věží, přístavkem sakristie a polygonálním závěrem, je ukázkou hodnotné klasicizující architektury z roku 1863. Fasáda je členěna pilastry a profilovanou korunní římsou. V průčelí mírný rivalit vytváří věž, zakončenou cibulovou bání s lucernou a makovicí.

2. Socha apoštola (sv. Petr) – zlidovělá pískovcová plastika z 3. čtvrtiny 19. století stojí na pilíři vstupní hřbitovní brány. Je v podživotní velikosti (100 cm) a patří k ojedinělému souboru 12 apoštolů původně umístěných kolem kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.

3. Socha apoštola – pískovcová plastika z 3. čtvrtiny 19. století tvoří protějšek plastice sv. Petra na hřbitovní bráně a patří rovněž k souboru 12 apoštolů z Karviné-Dolů. U této však vzhledem k nečitelnosti popisku na soklu a nejednoznačnosti atributů není jednoznačná identifikace apoštola.

Kaple sv. Jana Nepomuckého (parc. č. 820, Český Těšín-Stanislavice)

Drobná lidová architektura z konce 18. století, malebně doplňující krajinu. Zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse (2×2 metry), se zaoblenými rohy, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvonička. Vstup obdélný se segmentovým záklenkem uzavírá dřevěná branka. Uvnitř umístěna socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti.

Miniatura Piastovské věže (park. A. Sikory, Český Těšín)
Realizace Viktor Holczak, 1913

Zdroj: www.tesin.cz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Provozní doba

Turistické informační centrum města Český Těšín
Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín
tel: 720 043 697
www. infopoint-ceskytesin.cz
e-mail: info@infopoint-ceskytesin.cz
Provozuje Městská knihovna Český Těšín

2017-06-29_150257Tisen

49°44'57.0"N 18°37'35.3"E  
PočasíVíce počasí

Aktuality z města

 • Kultura září

  29.10.2017

  2017-08-31_114357
  Program zde!

 • Česko-polské kalendárium - září

  27.10.2017

  2017-08-31_114852
  Program zde!

 • mezinárodní divadelní festival bez hranic

  3.10.2017

  Letak-div-festival_2
  3. - 8. 10. 2017, Český Těšín, Cieszyn
  Program zde!

 • Veřejné pozorování oblohy

  29.9.2017

  29. 9. 2017 v 19.30 h, Těšínská hvězdárna, areál Těšínského divadla, Ostravská 67, Český Těšín     

 • Niech żyje śpiew – po raz dwudziesty szósty!

  27.9.2017

  Viva
  27. - 30. 9. 2017, Cieszyn
  Program zde!

 • Strój cieszyński ten dawny i ten współczesny

  27.9.2017

  Ulotka20spotkania_2017-11_2
  27. 9. 2017 v 17 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6, Cieszyn 

 • Zábavný pořad PÁTÉ PŘES DESÁTÉ

  26.9.2017

  Ivo-smoldas-a-jana-rychterova-cesky-tesin_3
  26. 9. 2017 od 19 h, KaSS Střelnice, Střelniční 1, Český Těšín

 • PRO SALUTE - Zakrzepica cichy zabójca

  26.9.2017

  Phpal7o4y
  26. 9. 2017 v 16 h, sala konferencyjna w Pawilonie Diagn.-Zabiegowym Szpitala Śląskiego, Cieszyn

 • Fotosoutěž Slezské diakonie

  24.9.2017

  1-rocnik-fotosouteze-pro-zacinajici-i-pokrocile-fotografy
  Více  informací: http://www.slezskadiakonie.cz/fotosoutez

 • Těšínský vokální festival

  23.9.2017

  2017-09-15_081005 
  23. 9. 2017 v 16 h, evangelický kostel Na Rozvoji, Český Těšín

 • FK ČESKÝ TĚŠÍN / FK STARÁ BĚLÁ

  23.9.2017

  23. 9. 2017 v 16 h, stadion, nábřeží Míru, Český Těšín

 • ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME

  23.9.2017

  23. 9. 2017 v 17.30 h, premiéra české scény, Těšínské divadlo, Ostravská 67, Český Těšín

 • HC Wolves/HC Horní Benešov

  23.9.2017

  23. 9. 2017 v 17 h, zimní stadion, Svojsíkova alej, Český Těšín

 • straka v říši entropie

  23.9.2017

  Listovani
  23. 9. 2017 ve 14 h, Archeopark Chotěbuz-Podobora

 • Amatérský Badmintonový turnaj čtyřher

  23.9.2017

  Maxiliga-b-cz-2
  23. 9. 2017 od 9 h, Activity4fun, Svojsíkova alej, Český Těšín

 • moja kochana, dumna prowincja

  23.9.2017

  21728751_1504221969635685_4566549608037210175_o
  23. 9. 2017 v 17 h, Kawiarnia Literacka, Sejmowa 1, Cieszyn 

 • Večer duetů: Daniela DINA Sedláčková & Michal MÍŠA Michna

  22.9.2017

  21740464_1434509566638956_3758040167658018398_n
  22. 9. 2017 ve 20 h, Jazz klub Střelnice, Střelniční 1, Český Těšín

 • Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego...

  22.9.2017

  Podroze-stroje-cieszynskie
  22. 9. 2017 v 15 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Regera 6, Cieszyn
  prohlídka výstavy s výkladem, sraz v 14.50 h před vstupem do muzeu z parku Míru

 • BEZ STEREOTYPŮ – ČEŠI A POLÁCI O SOBĚ NAVZÁJEM

  22.9.2017

  2017-09-13_145050
  22. 9. 2017 v 17 h, Čítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín

 • ZAGREJ MI MUZYČKO

  22.9.2017

  2017-09-15_132045
  22. - 24. 9. 2017, Amfiteátr pod Piastovskou věží, Zámek Cieszyn, KaSS "Střelnice", Český Těšín, Cieszyn
  Program zde!

 • POKLADY Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY

  22.9.2017

  35439
  22. - 24. 9. 2017, kulturní zařízení, Český Těšín, Cieszyn
  Program zde!

 • SENIORALIA NADOLZIAŃSKIE

  22.9.2017

  Senioralia_plakat-50x70-1240x1736
  22. - 30. 9. 2017, kulturní zařízení, Cieszyn 

 • Koncert Kapela Lipka

  22.9.2017

  21463116_1984126678470221_374137422633380521_n
  22. 9. 2017 ve 20 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

 • týden hokeje

  21.9.2017

  21752195_1435209426568970_5937586359906131198_n
  21. 9. 2017 od 16 h, zimní stadion, Svojsíkova alej, Český Těšín